อัลลินา เดย์ Bangkok Thailand
ความรู้ ไลฟ์สไตล์

คำสอนของพ่อหลวง ร.๙ ที่นำไปใช้ได้จริงทุกยุคทุกสมัย 

“อย่าไปหวังว่าหลักความยุติธรรมจะมีในโลก แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเท่าเทียมกัน คือ เวลา”

“มนุษย์ผู้ฉลาด และประสบความสำเร็จในชีวิต จึงไม่ใช่ผู้เก่งแต่การทำงานอย่างเดียว แต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องเป็นผู้รู้จักแบ่งสัดส่วน เวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตนเองได้อย่างลงตัว” 

หนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนคำสอนของพ่อ ที่ให้กับลูกด้วยเมตตาจิต ที่ปรารถนาดีแก่ลูก ๆ คนไทยทุกคน

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เคยเป็นวันสำคัญของประชาชนคนไทยมาก่อน เพราะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงเป็น “วันพ่อแห่งแผ่นดิน” ตลอดระยะเวลาครองราชย์ของพระองค์ บทความนี้จึงขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ที่เปรียบดั่งคำสอนพ่ออันมีค่ามหาศาล ที่พระองค์เคยตรัสไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพสกนิกรไทย ได้นำไปใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต มาเผยเแพร่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้กับทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ คนบนฟ้า … พ่อของแผ่นดินไทย 

การทำความดี…

“การทำดี ทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ที่ทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัว ดังนั้นเราทุกคนจึงควรตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวน สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525 

ต้องช่วยกันทำ…

“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เฉพาะของตน โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินต่อไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ” 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533 

การคิดก่อนพูด…

“หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และจิตสว่างแจ่มใส เมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชา และหลักคุณธรรม” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฏาคม 2535 

คนดี…

“ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ทีการส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อควมเดือดร้อนวุ่นวายได้” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512 

คนเราต้องเตรียมตัว…

“คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค ได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จักตัวเอง รู้ตัวว่ากำลังทำอะไร รู้ตัวว่าต้องการอะไร” 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่ 3 มกราคม 2516 

คนเราต้องมีความสบายใจ … 

“ความสบายใจของคนเราเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้” 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “5 ธันวา วันมหาราช” ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

เมื่อมีโอกาสทำงาน … 

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ยิ่งจะช่วยให้ประสลผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

พูดจริงทำจริง…

“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฏาคม 2540