อัลลินา เดย์ Bangkok Thailand
ความรู้ ท่องเที่ยว

สิ่งควรรู้ก่อนขึ้นบิน ทำพาสปอร์ตใช้เอกสารอะไรบ้าง 

แน่นนอนว่าการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีอันดับแรกคือ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต (Passport) นั่นเอง โดยหนังสือเดินทางของคนไทยมีหลายประเภทด้วยกัน

ประเภทหนังสือเดินทางของคนไทย 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) สำหรับบุคคลทั่วไป มี 2 แบบ 

 • พาสปอร์ตออายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีเล่มปกติ ราคา 1.000 บาท และ เล่มด่วน ราคา 3,000 บาท 
 • พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ ราคา 1,500 บาท และ เล่มด่วน ราคา 3,500 บาท

*หมายเหตุ : พาสปอร์ตเล่มด่วนทำได้ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น. รับเล่มในวันเดียวกัน 

2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) 

ใช้สำหรับราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลที่เดินทางเพื่อไปทำประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงต่างประเทศเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวได้ มีอายุการใช้งาน 5 ปี 

3. หนังสือเดินทางฑูต (หน้าปกสีแดงสด) 

สำหรับบุคคลสำคัญตั้งแต่พระบรมวงศ์ ราชวงศ์ คู่สมรสในเชื้อพระวงศ์ เลขาธิการ องคมนตรี ประธาน-รองประธานสภา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งทางฑูต ฯลฯ 

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) 

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือกระทันหัน หรือพาสปอร์ตหาย แต่พาสปอร์ตประเภทนี้จะไม่มี Machine readable barcode เหมือนพาสปอร์ตประเภทอื่น อาจทำให้มีข้อจำกัดในการขอวีซ่า เพราะบางประเทศไม่ยอมรับพาสปอร์ตชั่วคราว 

ก่อนจะเดินทางไปยังจุดบริการทำพาสปอร์ตจะต้องทำการจองคิวพาสปอร์ตออนไลน์ โดยมีวิธีดังนี้ 

 1. เข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์  www.qpassport.in.th 
 2. ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกใหม่ 
 3. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนของระบบ
 4. ตรวจสอบอีเมลที่กรอกไว้เพื่อรับลิงก์ยืนยันการลงทะเบียน 
 5. คลิกที่ลิงก์ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบจองคิวออนไลน์และยืนยันตัวตน
 6. เริ่มทำการจองคิวออนไลน์

เมื่อทำการจองคิวออนไลน์เรียบร้อย ต่อไปเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นในวันทำพาสปอร์ต ณ จุดบริการ และวัน เวลา ตามที่เราได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้  

เอกสารสำหรับผู้ทำพาสปอร์ตครั้งแรก 

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 

 1. สูติบัตร หรือใบแจ้งเกิดฉบับจริงหรือสำเนา(ใบสำเนาต้องมีการรับรองจากเขตหรืออำเภอ) 
 2. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ใช้แสดงตัวตนตามกฏกระทรวงมหาดไทย ของบิด-มารดา 
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 4. หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ 

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปี 

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรที่ใช้แสดงตัวตนตามกฏกระทรวงมหาดไทย ฉบับจริง 
 2. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองจากเขต หรืออำเภอ
 3. บัตรประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง 
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 

 1. บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ใช้แสดงตัวตนตามกฏกระทรวงมหาดไทย 
 2. กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการแทนบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย 
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

เอกสารสำหรับผู้ต่อพาสปอร์ต 

 1. บัตรประชาชน 
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีรูปถ่าย 
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน) 

อัตราค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต 

 1. พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 5 ปี 1,000 บาท แบบเล่มด่วน 3,000 บาท 
 2. พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี 1,500 บาท แบบเล่มด่วน 3,500 บาท 
 3. สำหรับราชการ 1,000 บาท 
 4. สำหรับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 500 บาท 
 5. สำหรับการออกพาสปอร์ตฉุกเฉิน 200 บาท