อัลลินา เดย์ Bangkok Thailand
ความรู้

ประเทศไทยมีเวียนเทียนวันไหนบ้าง และการเวียนเทียนมีอานิสงส์อย่างไร

การเวียนเทียน คือ พิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลัก ๆ 4 วันด้วยกัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และ วันอัฏฐมีบูชา

โดยการจัดกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น แม้ว่าการเวียนเทียนจะเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่อาจมีหลายคนที่ยังสับสนว่าเวียนเทียนมีวันไหนบ้าง และอานิสงส์ของการเวียนเทียนมีอะไรบ้าง ทำไมพุทธศาสนิกชนจึงได้สืบทอดศาสนพิธีกรรม เวียนเทียน สืบต่อมา

เวียนเทียนมีวันไหนบ้าง

วันมาฆบูชา 

วันมาฆบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว 9 เดือน โดยวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หากปีใดมีอธิกมาส จะเลื่อนไปตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) โดยหลักคำสอนมีใจความสำคัญ คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ซึ่งหมายถึง ให้ละเว้นจากการทำสิ่งไม่ดีทั้งปวง คิดในแต่ในเรื่องที่เป็นกุศล ไม่เบียดเบียนสิ่งใดทั้งในความคิด คำพูด และการกระทำ เราก็จะเป็นสุขด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

วันวิสาขบูชา 

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หากปีใดมีอธิกมาส จะเลื่อนไปตรงกับเดือน 7) โดยความสำคัญของวันวิสาขบูชา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน และเกิดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

วันอาสาฬหบูชา 

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีทั้ง 5 ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ อัสสชิ เป็นวันที่ครบด้วยพระรัตนตรัย 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

วันอัฏฐมีบูชา 

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน 8 วัน โดยวันอัฏฐมีบูชาตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (ปีใดมีอธิกมาส จะเลื่อนไปตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7) 

การเวียนเทียนมีอานิสงส์อะไรบ้าง

อานิสงส์ของการเวียนเทียน ช่วยให้เรามีความสำรวมในกิริยาและทางความคิดมากขึ้น เพราะขณะที่เวียนเทียน เราจะต้องสำรวมกาย วาจา ใจ ในการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ได้มีการเจริญภาวนาสวดมนต์ ก่อให้เกิดสมาธิและความสงบในจิตใจ ส่วนในทางหลักความเชื่อ การเวียนเทียนมีอานิสงส์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้สร้างกุศลผลบุญให้หลุดพ้นจากอบายภูมิ อันได้แก่ เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น